Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN: Delmation BV en Delmation Products BV

Artikel 1 Definities

Delmation : Delmation BV en Delmation Products BV, de gebruikers van de algemene voorwaarden, verkoper, dienstverlener, opdrachtnemer;

Wederpartij : de wederpartij van Delmation, de koper, de opdrachtgever alsmede diens vertegenwoordiger, gemachtigde, rechtverkrijgende of erfgenaam;

Overeenkomst : de overeenkomst tussen Delmation en wederpartij.

Artikel 2 Algemeen

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
 2. Wanneer onder de wederpartij blijkens de overeenkomst meerdere (rechts)personen worden verstaan, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen wij uit hoofde van die overeenkomst te vorderen hebben of zullen krijgen. Kwijtschelding van eventuele schulden aan een of meer van deze schuldenaren, bevrijdt de overige(n) niet.
 3. Onder “werkzaamheden” worden in deze voorwaarden verstaan: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of welke uit de opdracht voortvloeien, dan wel daarmee samenhangen, dit alles in de ruimste zin van het woord.
 4. Onder “producten van de geest” worden in deze voorwaarden in elk geval verstaan: werkwijzen, ontwerpen en adviezen.
 5. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 7. De nietige of vernietigde bepaling wordt in zo’n geval vervangen door een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet-geldige.
 8. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, voor de uitvoering waarvan door ons van diensten van derden gebruik wordt gemaakt.
 9. Indien met wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten worden gesloten, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

Artikel 3 Aanbiedingen

 1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd worden of aan derden ter inzake gegeven worden.
 3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een opdracht. Nietacceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
 4. Indien de wederpartij geen gebruik wenst te maken van onze diensten, zijn wij gerechtigd om de aan de aanbieding verbonden kosten welke specifiek voor de wederpartij werden gemaakt in rekening te brengen.

Artikel 4 De overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde wordt een overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen zodra wij met de uitvoering een aanvang hebben gemaakt, dan wel nadat wij de opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. Een opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 2. Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van de orderbon/bestelling – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard en strekking van de overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
 6. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 7. Wij zijn bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk of wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend.
 8. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke naar ons oordeel noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de opdracht.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van de wederpartij, welke niet binnen de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden vallen, worden deze werkzaamheden geacht in incidentele opdracht van de wederpartij te zijn verricht, indien uit de aantekeningen in onze administratie het vermoeden daartoe kan worden ontleend.
 10. Wij kunnen zonder opgaaf van redenen een order of een deel van een order weigeren of aan een order voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Duurovereenkomsten

 1. Overeenkomsten strekkende tot het periodiek of anderszins regelmatig verrichten van (nagenoeg) identieke werkzaamheden, gelden steeds voor een periode van 12 maanden met stilzwijgende verlenging van jaar tot jaar, tenzij schriftelijk een andere duur overeengekomen is.
 2. De opzegging van zulke overeenkomsten kan uitsluitend per aangetekend schrijven plaatshebben en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 3. Niettemin is iedere partij gedurende 30 dagen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen ingeval de andere partij na schriftelijke ingebrekestelling nalatig blijft alsnog binnen een daarbij gestelde, redelijke termijn te presteren of behoorlijk te presteren, dan wel de andere partij komt te overlijden of onder curatele gesteld wordt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopig) surséance van betaling verkrijgt, dan wel op haar de schuldsaneringsregeling volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard.

Artikel 6 Monsters, modellen en voorbeelden

 1. De in aanbiedingen, advertenties of prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond.
 2. Indien door ons een monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat dienovereenkomstig zal worden geleverd.

Artikel 7 Levering

 1. Levering geschiedt door Delmation, tenzij partijen anders overeenkomen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis of bedrijf van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
 3. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transportering gereed staat.
 4. De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking daarvan terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken tot haar beschikking staan.
 5. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan zij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 6. Indien wij een termijn voor levering hebben opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Een geringe overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.
 7. Indien wij gegevens van wederpartij behoeven in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat wederpartij deze aan ons ter beschikking heeft gesteld.
 8. Indien wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zijn wij gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij. Indien wederpartij niet binnen twee maanden afneemt, blijft wederpartij de verkoopprijs verschuldigd en zijn wij gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt zijn wij gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die wij bij doorverkoop of vernietiging lijden komt voor rekening van wederpartij.
 9. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
 10. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij tot haar beschikking opgeslagen, voor haar rekening en risico.
 11. Bovendien zijn wij gerechtigd tot verkoop van de zaken, nadat wij de wederpartij per aangetekende brief of deurwaardersexploot tot afname en betaling binnen 48 uur hebben gesommeerd, zulks op kosten en voor rekening van de wederpartij en zonder aansprakelijk te zijn voor enige daaruit voortkomende schade van de wederpartij.

Artikel 8 Afwijkingen en toleranties

 1. Wij zijn bevoegd om in afwijking van de overeenkomst zaken te leveren welke in geringe mate afwijken qua model, uitvoering, kleur, samenstelling, verpakking of bijbehorende documentatie en aldus een verbetering betekenen, dan wel indien zulks noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke voorschriften dienaangaande.
 2. Geringe afwijkingen ten opzichte van koopmonsters in kleur, kwaliteit, afwerking en dergelijke kunnen geen reden voor afkeuring of reclame zijn.
 1. Wanneer productietechnische oorzaken naar onze verwachting tot grotere afwijkingen zullen leiden, wordt de wederpartij daarvan tijdig in kennis gesteld.
 2. De wederpartij aanvaardt alle geringe en/of gebruikelijke afwijkingen van kleur, ontwerp en uitvoering van de geleverde zaken en/of diensten, zodat deze nimmer aanleiding kunnen zijn tot enige reclame. Verkleuring van materialen welke volgens handelsgebruik algemeen wordt toegelaten, geeft nimmer recht op vervanging en/of schadevergoeding. Bij de beoordeling van eventuele afwijkingen worden deze gerelateerd aan het gemiddelde exemplaar van de betreffende levering, derhalve niet aan enkele exemplaren.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Geleverde zaken blijven ons eigendom tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald.
 2. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
 3. De wederpartij is verplicht alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als ons eigendom te bewaren en te verzekeren tegen alle gangbare risico’s.
 4. Wederpartij dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan ons.
 5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij de wederpartij of haar houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij haar verplichtingen jegens ons niet correct nakomt. De wederpartij zal op ons eerste verzoek in deze alle nodige medewerking en toegang verschaffen.
 6. De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
 7. Ingeval van doorverkoop door de wederpartij van niet geheel betaalde zaken, draagt de wederpartij reeds nu voor alsdan de uit deze doorverkoop ontstane vorderingen op haar koper aan ons over, welke overdracht als (gedeeltelijke) betaling wordt aangemerkt, indien en voor zover betaling door de tweede koper aan ons plaatsvindt. De wederpartij is gehouden om ons de betreffende gegevens en bescheiden op eerste verlangen te verstrekken, opdat wij het verschuldigde rechtstreeks bij de tweede koper kunnen invorderen. Bij doorverkoop is de wederpartij gehouden een zelfde eigendomsvoorbehoud te maken als in dit hoofdstuk vermeld.
 8. Wanneer derden beslag wensen te leggen op zaken waarop ons eigendomsvoorbehoud rust, dan wel daarop rechten willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht ons daarvan terstond op de hoogte te stellen en ons eigendomsrecht direct aan die derden kenbaar te maken.
 9. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien – door het ontstaan van de vordering – bezitloos pandrecht op al die zaken waarin de door ons geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de wet.

Artikel 10 Transport/Risico

 1. Vanaf het moment van sluiting van een koopovereenkomst zijn gekochte zaken voor risico van de wederpartij.
 2. Indien de wederpartij ons geen nadere aanwijzing heeft verstrekt, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, door ons als goed huisvader c.q. koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schade als gevolg van handelen of nalaten van de vervoerder.
 3. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd, nadat zij schriftelijk bevestigd heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
 4. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

Artikel 11 Reparatie- en andere werkzaamheden

 1. Tenzij anders is overeengekomen, worden werkzaamheden door of namens ons uitsluitend tijdens de normale werkuren uitgevoerd.
 2. De wederpartij dient er voor te zorgen dat wij de vrije beschikking hebben over de ruimte waarin en de zaken waaraan wij de ons opgedragen werkzaamheden verrichten moeten.
 3. Vóór of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, kan de wederpartij daarin wijzigingen opdragen.
 4. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot zulke wijzigingen, of een bevestiging onzerzijds, laat onverlet de aanspraak van de wederpartij op uitvoering en de onze op betaling ervan, indien en voor zover door andere middelen wordt bewezen dat de wijzigingen als zodanig zijn opgedragen.
 5. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd, zodra wij de wederpartij mondeling of schriftelijk van de voltooiing mededeling hebben gedaan, of zoveel eerder als de wederpartij die werkzaamheden heeft goedgekeurd of de bewerkte zaak in gebruik heeft genomen.

Artikel 12 Annulering

 1. Indien wederpartij, nadat een overeenkomst met ons tot stand is gekomen en voordat wij aan wederpartij hebben geleverd, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij wederpartij in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.
 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden.
 3. Speciaal voor wederpartij ingekochte zaken kunnen niet geannuleerd worden.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden uitsluitend onbeschadigde artikelen in de voor ons geldende verkoopverpakking teruggenomen en gecrediteerd.
 5. Indien wederpartij inmiddels de orderprijs aan ons heeft betaald, wordt bij annulering voor terugbetaling aan wederpartij van de orderprijs minus 10 % en de vrachtkosten zorg gedragen.

Artikel 13 Geheimhouding

 1. Wij verbinden ons alle door de wederpartij ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie zonder haar toestemming niet anders te zullen gebruiken dan tot het doel waarvoor het verkregen werd en geheim te houden tegenover een ieder die niet bij de uitvoering van de opdracht is betrokken.
 2. Wij zijn niettemin gerechtigd via de opdracht verkregen cijfermatige uitkomsten aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden, tenzij deze uitkomsten herleidbaar zijn tot individuele opdrachtgevers. Wij zijn eveneens gerechtigd aan derden bekend te maken dat wij een opdracht van wederpartij hebben gekregen.

3. Indien wij op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en wij ons ter zake niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 14 Honorarium/Arbeidsloon

 1. De wederpartij is gehouden desgevraagd een naar redelijkheid en billijkheid vastgesteld voorschot aan ons te betalen, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat het voorschot is voldaan.
 2. Ons honorarium/arbeidsloon wordt berekend op basis van de door ons ten behoeve van de wederpartij verrichte werkzaamheden, waarbij de opdracht dient te worden gekwalificeerd als een inspanningsverbintenis.
 3. Het honorarium/arbeidsloon kan worden vermeerderd met declaraties en verschotten van ingeschakelde derden, en wordt per maand, per kwartaal, per jaar of bij de beëindiging van de werkzaamheden aan de wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 15 Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen in euro’s gebaseerd op levering af ons bedrijf exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten van overheidswege, alsmede exclusief verzend-, vervoer-, export-, verzekerings-, laad-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
 3. De wederpartij is gehouden desgevraagd een naar redelijkheid en billijkheid vastgesteld voorschot aan ons te betalen, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat het voorschot is voldaan.
 4. Wij zijn gerechtigd ieder jaar onze prijzen aan te passen met minimaal de inflatiecorrectie.
 5. Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
 6. Indien de wederpartij geen gebruik wenst te maken van de door ons aangeboden diensten, zijn wij gerechtigd om de aan de aanbieding verbonden kosten in rekening te brengen voor zover deze specifiek voor de wederpartij zijn gemaakt.

Artikel 16 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk of tijdig na te komen. Werkstakingen in ons bedrijf, vervoersstakingen, verkeersopstoppingen, files, autopech, diefstal, brand, exportbelemmeringen, stroomstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder mede begrepen.
 1. Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen.
 2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voor zoveel wij ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk onze verplichtingen uit de overeenkomst zijn nagekomen of deze zullen kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, zijn wij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 4. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

 1. Indien wij bij de voorbereiding of uitvoering van de opdracht producten van de geest gebruiken of hebben gebruikt, komen de intellectuele eigendomsrechten die hierop krachtens de Wet rusten ons onverminderd toe. Het is de wederpartij niet toegestaan deze producten te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel zonder onze toestemming aan derden ter hand te stellen.
 2. De wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door haar verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder vrijwaart zij ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van deze garantie.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

 1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de wet geregeld is.
 2. Indien wij aansprakelijk zijn voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van € 50.000,00, danwel maximaal het bedrag van de door onze assuradeur te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de schade ten gevolge van afgekeurde stoffen op of in de zaak, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst.
 5. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door wederpartij of een derde.
 6. Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of het verloren gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht namens wie het vervoer of de verzending geschiedt.
 7. Wederpartij vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan wederpartij toerekenbaar is.
 8. De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken welke derden jegens haar geldend maken of zouden kunnen maken wegens productenaansprakelijkheid tengevolge van een aan die derde geleverd gebrekkig product, dat (mede) bestaat uit een door ons geleverd product.
 9. Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, zijn wij nimmer aansprakelijk.
 1. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen zijn wij nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij ons bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij wij steeds de bedoeling van wederpartij als leidraad en uitgangspunt nemen.
 2. Wederpartij dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan wederpartij ons niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Delmation of haar ondergeschikten.

Artikel 19 Reclames

 1. Een eventuele reclame wordt door ons slechts in behandeling genomen indien deze ons schriftelijk bereikt binnen 14 dagen na voltooiing en/of oplevering van de werkzaamheden waarop de reclame betrekking heeft, dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming.
 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 21 dagen na de factuurdatum.
 3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht de werkzaamheden, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames door ons niet meer in behandeling genomen.
 4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
 5. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.

Artikel 20 Garantie

 1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij gedurende een nader overeen te komen periode garantie op de door ons geleverde producten. Deze garantie beperkt zich tot zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.
 2. Op van derden betrokken zaken wordt door ons niet langer garantie verleend, dan deze derdeleverancier aan ons verleent.
 3. De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
 4. De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden of wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
 5. Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom.
 6. Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enige uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantieverlening, zolang die situatie voortduurt.

Artikel 21 Opschortingsrecht

1. Wij zijn bevoegd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
– surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij zich voordoet, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is;

– na het sluiten van de overeenkomst door ons ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;

– wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

 1. Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn onze vorderingen op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden wij onze aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Wij behouden steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 22 Eigendommen van wederpartij en derden

Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die door of namens de wederpartij aan ons zijn toevertrouwd, zullen wij goede zorg aanwenden. Alle zaken van de wederpartij verblijven voor haar risico bij ons, waartoe de wederpartij desgewenst zelf een verzekering kan afsluiten.

Artikel 23 Retentierecht

Wij zijn te allen tijde gerechtigd om hetgeen wij onder enigerlei titel van de wederpartij onder ons hebben, terug te houden tot het moment dat de wederpartij al hetgeen zij ons verschuldigd is heeft voldaan, dan wel voldoende zekerheid daartoe heeft gesteld. Indien wij ons genoodzaakt zien ons retentierecht uit te oefenen, zijn wij tevens gerechtigd de wederpartij alle daaraan verbonden kosten in rekening te brengen, inclusief opslagkosten.

Artikel 24 Standaardprogrammatuur

 1. Standaardprogrammatuur omvat alle programmatuur die wij als zodanig aan de wederpartij aanbieden, inclusief alle aanverwante zaken.
 2. Alle geleverde standaardprogrammatuur blijft ons eigendom. De wederpartij is niet bevoegd deze programmatuur te vervreemden, noch aan derden ten gebruike of ter inzage te geven. De wederpartij is uitsluitend gerechtigd deze programmatuur voor eigen gebruik aan te wenden.
 3. Uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik is het de wederpartij toegestaan kopieën te maken van de standaardprogrammatuur, onder de voorwaarde dat de door ons geleverde standaardprogrammatuur ongemuteerd wordt gekopieerd en als zodanig wordt gehandhaafd. De wederpartij zal ons onverwijld in kennis stellen indien standaardprogrammatuur wordt gekopieerd, onder opgave van het aantal kopieën en de technische specificaties.
 4. Indien onze standaardprogrammatuur door toedoen of nalaten van de wederpartij geheel of gedeeltelijk in bezit van derden is gekomen, verbeurt de wederpartij een onmiddellijke opeisbare boete, welke tenminste gelijk is aan het contractbedrag voor de betreffende programmatuur, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Artikel 25 Maatwerkprogrammatuur

 1. Maatwerkprogrammatuur omvat alle programmatuur die op bestelling van de wederpartij en volgens haar specificatie door ons is ontworpen en vervaardigd. Tenzij anders overeengekomen, wordt alle opgeleverde maatwerkprogrammatuur het volledig eigendom van de wederpartij.
 2. Wij behouden ons het recht voor om alle tijdens de ontwikkeling van de betreffende maatwerkprogrammatuur ontwikkelde of opgedane ideeën, systeemmethodieken of systeemtechnieken betreffende de bewerking, behandeling of overdracht van de gegevens, de besturing of beheersing van processen, installaties of machines en dergelijke, te gebruiken ten behoeve van onze bedrijfsvoering en de ontwikkeling van andere programmatuur, zowel voor onszelf als voor derden.

Artikel 26 Specifieke voorwaarden voor licenties

I. ONDERWERP
1.1. Uit hoofde van een licentieovereenkomst leveren wij aan de wederpartij programmatuur. De softwareproducent levert het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht deze programmatuur voor de overeengekomen periode te gebruiken.
1.2. Het gebruiksrecht gaat eerst in nadat de wederpartij de “softwareregistratiekaart” en de licentieovereenkomst heeft ondertekend en aan ons heeft overgedragen.

II. REIKWIJDTE VAN HET GEBRUIKRECHT
2.1. Het gebruikrecht is beperkt tot de normale bedrijfs- of beroepsuitoefening van de wederpartij, voor het gebruik op een computersysteem volgens de voorwaarden van de licentieovereenkomst en de eventuele onderhoudsovereenkomst.
2.2. Indien de softwareproducent nieuwe versies en/of nieuwe releases uitbrengt, kunnen deze door ons aan de wederpartij tegen betaling worden aangeboden.
2.3. Onder het gebruiksrecht valt tevens de aan de wederpartij ter beschikking gestelde documentatie.
2.4. Het is de wederpartij toegestaan de geleverde programmatuur te laden en in beeld te brengen, indien en voor zover dit technisch noodzakelijk is en in overeenstemming met de toegestane gebruiksdoeleinden.
2.5. Het is de wederpartij toegestaan een reservekopie van de programmatuur te maken, indien en voor zover dit in overeenstemming met de toegestane gebruiksdoeleinden is. 2.6.1. Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, is het de wederpartij verboden:
a. de gehele of gedeeltelijke programmatuur, inclusief documentatie, of enige kopie van de programmatuur of documentatie, te verhuren of uit te lenen aan derden;
b. uitvoering, transmissie of opslag van de programmatuur te plegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de softwareproducent;
c. de programmatuur en/of de documentatie te verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik;
d. de programmatuur te testen op virussen, conversie te plegen en storingen op te heffen, voor zover niet veroorzaakt door de in gebruik gegeven programmatuur;
e. de in/op de programmatuur en de documentatie voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijk karakter van de programmatuur of enige verwijzing naar de softwareproducent en/of ons, te wijzigen en/of te verwijderen;
f. de programmatuur anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, wijzigingen daarbij inbegrepen;
g. de programmatuur op meer dan één apparaat te installeren of in een netwerk te gebruiken;
h. de programmatuur te onderhouden of te laten onderhouden door derden;
i. trainingen met de programmatuur ten behoeve van derden te verzorgen;
j. de programmatuur aan een derde over te dragen.

2.7. Indien de wederpartij informatie behoeft voor compatibiliteit met andere programmatuur, zullen wij de softwareproducent desverlangd verzoeken deze informatie ter beschikking te stellen en de daaraan verbonden financiële- en andere voorwaarden kenbaar te maken. Indien de softwareproducent deze informatie niet ter beschikking stelt, is de wederpartij uitsluitend gerechtigd volgens de voorwaarden als vastgelegd in de Europese Richtlijn Softwarebescherming van 14 mei 1991, alsmede de Auteurswet 1912, de programmatuur te analyseren om informatie te verkrijgen.

III. APPARATUUR EN ONDERHOUD
3.1. De wederpartij staat ervoor in, dat de door haar voor de programmatuur gebruikte apparatuur voldoet aan de minimumeisen als door de softwareproducent en/of ons daaraan gesteld, en staat in voor adequaat onderhoud van die apparatuur zolang de licentieovereenkomst en de eventuele onderhoudsovereenkomst tussen partijen voortduren.

Artikel 27 Inspectie

Wij zijn te allen tijde gerechtigd tot het (doen) inspecteren van de door ons geleverde programmatuur op eventuele ongeoorloofde gebruikmaking daarvan.
De wederpartij is gehouden op ons eerste verzoek alle noodzakelijke medewerking aan inspecties te verlenen. De kosten van inspecties worden door ons gedragen, tenzij wordt vastgesteld dat de wederpartij haar verplichtingen jegens ons niet is nagekomen.

Artikel 28 Installatie

 1. In opdracht en voor rekening van de wederpartij kan geleverde software aan huis/bedrijf van de wederpartij worden geïnstalleerd, en kunnen onderhoud- of reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd aan hardware en/of software.
 2. Werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren. De wederpartij is gehouden er bij voortduring voor te zorgen dat de werkzaamheden op het overeengekomen tijdstip en zonder onderbreking kunnen worden uitgevoerd.
 3. De installatiewerkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd:
 1. wanneer wij aan de wederpartij schriftelijk of mondeling kennis hebben gegeven van de voltooiing van het werk en zij het werk heeft goedgekeurd;
 2. na verloop van 8 dagen nadat wij schriftelijk aan de wederpartij hebben medegedeeld dat het werk voltooid is, en zij heeft nagelaten het werk binnen de termijn op te nemen.

Artikel 29 Support & Helpdesk

 1. Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, worden alle support- en helpdeskdiensten conform het geldende tarief in rekening gebracht.
 2. Op grond van overeenkomsten tot het verrichten van enkele diensten, verrichten wij consultancywerkzaamheden. De minimale duur van een consultancyopdracht is 1/4 uur.
 3. In het geval van consultancywerkzaamheden zullen zowel de reistijd als een kilometervergoeding in rekening worden gebracht conform onze tarieven. In geval er werkzaamheden in het buitenland worden uitgevoerd zullen hiervoor nader specifieke afspraken worden overeengekomen.

Artikel 30 Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele/industriële eigendom, zoals programmatuur, productspecificaties, tekeningen, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijft ons onvervreemdbaar eigendom, evenals het recht om daarvan gebruik te maken.
 2. De wederpartij verklaart door het aangaan van een overeenkomst zich te allen tijde te zullen onthouden van ieder gebruik van door ons geëxploiteerde handelsmerken of gebruik van soortgelijke beeld-, klank- of woordaanduidingen en/of combinaties, ongeacht het al dan niet bestaan van een depôt dienaangaande, tenzij dat gebruik door ons schriftelijk is toegestaan.

3. De wederpartij garandeert ons dat het gebruik van door haar verstrekte gegevens of anderszins, ons nimmer in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of de beschermende rechten van derden. De wederpartij vrijwaart ons volledig door alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derde jegens ons geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van voornoemde garantie.

Artikel 31 Opleidingen, cursussen en trainingen

 1. Opleidingen en dergelijke vinden slechts doorgang bij voldoende deelname, zulks te onzer beoordeling. Uiterlijk 2 weken voor de geplande datum zullen wij de wederpartij van de eventuele afgelasting mededeling doen, onder gelijktijdige restitutie van reeds verrichte betalingen.
 2. Indien de verschuldigde betalingen niet tijdig vóór de datum van de opleiding, cursus of training door ons zijn ontvangen, zijn wij gerechtigd de betrokken deelnemer uit te sluiten, onverminderd ons recht op volledige betaling.
 3. Het is de wederpartij te allen tijde toegestaan deelnemers te vervangen, mits ons daarvan tijdig schriftelijk melding wordt gemaakt onder opgave van de persoonsgegevens van de vervangende deelnemers.
 4. Annuleringen dienen steeds schriftelijk plaats te vinden. In geval van annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de opleiding, cursus of training of na aanvang daarvan, blijft de wederpartij ons het volledige cursusgeld verschuldigd.
 5. Wanneer wij tengevolge van overmacht moeten afwijken van de overeengekomen datum, data of tijd, zijn wij nimmer aansprakelijk voor eventueel daaruit voortgekomen schade, als reiskosten en niet-gewerkte arbeidsuren.
 6. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor eventuele fouten en/of virussen in programmatuur, op de aan de deelnemers ter beschikking gestelde diskettes, of op andere informatiedragers

Artikel 32 Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening te geschieden, of door storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op onze bank- /giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 3. Wanneer de wederpartij ten behoeve van de betaling van onze facturen een incassomachtiging heeft afgegeven en een geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd, is de wederpartij gehouden het betrokken factuurbedrag terstond op andere wijze aan ons te voldoen.
 4. Betaling dient aan Delmation te geschieden, tenzij Delmation haar vordering op wederpartij heeft overgedragen aan een derde of aan een derde heeft verpand. Indien hiervan sprake is zal Delmation wederpartij schriftelijk berichten dat hij bevrijdend kan betalen aan de derde.
 5. In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratele-stelling van wederpartij, dood van wederpartij, overdracht of staking van de onderneming van wederpartij, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van wederpartij zijn de vorderingen van Delmation op wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 33 Rente en kosten

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

Artikel 34 Authentieke versie

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 35 Geschillen

De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Delmation is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin hebben wij het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 36 Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Artikel 37 Deponering voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Den Haag op 21 december 2009 onder dossiernummer 27135601.